Letasaviobiletes.lv
LV RU EN

Vēlos lai man piemeklē viesnīcu!  
Komentāri

Vēlos lai man piemeklē viesnīcu!  
Komentāri
Reģistrēties Aizmirsta parole

Aizmirsta parole

No 2018. gada 25. maija Latvijā tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula.

1. Ar šo paziņojumu par privātumu SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” informē Klientu (fizisko personu – patērētāju un/ vai juridisko peronu, kas rezervē un iegādājas Tūrisma pakalpojumus SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs”  interneta vietnē Letasaviobiletes.lv), ka ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Regulas prasības. Tādējādi Klienta personas dati tiek un tiks arī turpmāk apstrādāti saskaņā ar Regulu, lai nodrošinātu Klientam kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

2. Šajā paziņojumā par privātumu Klientam ir izskaidrots, kāda informācija (personas dati) tiek vākta un kādam mērķim to dara, kam to izpaudīs un kā Klients var informācijai piekļūt un to dzēst.

3. Saņemot personas datus no Klienta, kas sniedz SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” savus personas datus, SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” rīkojas kā pārzinis Regulas 4. panta 7. punktā sniegtās definīcijas izpratnē. Savukārt, saņemot personas datus no Klienta, kas sniedz SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” citu fizisku personu personas datus, SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” rīkojas kā apstrādātājs Regulas 4. panta 8. punktā sniegtās definīcijas izpratnē. Šādā gadījumā SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” ir tiesības paļauties, ka Klientam ir pilnvaras sniegt personas datus SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” saistībā ar aviobiļešu vai viesnīcu pakalpojumu iegādi, un ka personas dati tika savākti un tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Klientam ir pienākums sniegt SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” visus apstrādei nepieciešamos dokumentētus norādījumus un iesniegt precīzus personas datus.   

4. Sniedzot personas datus SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs”, Klients piekrīt tam, ka šis paziņojums par privātumu tiks piemērots un attiecināms uz to, kā SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs”  rīkojas ar Klienta personas datiem, un Klients piekrīt personas datu apstrādei, kā detalizēti norādīts zemāk šajā paziņojumā par privātumu. Ja Klients nepiekrīt kādai no šī paziņojuma par privātumu sadaļai, tad Klientam nav jāsniedz personas dati SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs”. Ja Klients nesniedz SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” personas datus, tas var ietekmēt SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” spējas sniegt pakalpojumu Klientam. Piemēram, aviobiļetes un/vai viesnīcas rezervēšana ir jāveic uz Klienta vārda un tajā ir jāietver Klienta kontaktinformācija un atbilstoša identifikācija (pases dati). Attiecīgo personas datu neiesniegšanas gadījumā SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” nevar nodrošināt pakalpojumu Klientam.   

5. Klienta personas datu apstrādi (vākšanu, reģistrāciju, organizēšanu, strukturēšanu, glabāšanu, pielāgošanu vai pārveidošanu, atgūšanu, aplūkošanu, izmantošanu, izpaušanu, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošanu vai kombinēšanu, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu) SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” veic atbilstoši turpmāk norādītajiem personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem un mērķiem:

Personas datu apstrādes tiesiskais

pamats

Personas datu apstrādes mērķis

Apstrādājamie personas dati

Personas datu apstrāde ir vajadzīga Tūrisma pakalpojuma (ar tūrismu saistīta pakalpojuma, kuru SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” piedāvā rezervēt un iegādāties tiešsaistē, piemēram, aviobiļetes vai viesnīcas rezervēšana) izpildei pēc Klienta pieprasījuma pirms Tūrisma pakalpojuma iegādes.

Mērķis - veikt aviobiļešu rezervēšanu un aviobiļešu iegādi un/vai viesnīcas rezervēšanu.

Identifikācijas dati (Klienta vārds, uzvārds, personas kods, pases vai personas apliecības dati);

Kontaktinformācijas dati (Klienta telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese rēķina izrakstīšanai);

 

Kredītkartes/debetkartes dati (ja norēķins par Tūrisma pakalpojumu notiks ar kredītkarti/debetkarti).

6. Vienlaikus Sabiedrība norāda, ka Klientam ir šādas tiesības saistībā ar personas datu apstrādi:

6.1. tiesības iegūt informāciju, kādi Klienta personas dati ir SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs”  rīcībā, kā tie tiek apstrādāti;

6.2.  tiesības zināt, kam Klienta personas dati nodoti;

6.3. tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi;

6.4. tiesības pieprasīt labot personas datus, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

6.5. tiesības ierobežot personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;

6.6. pēc Tūrisma pakalpojuma izpildes, pieprasīt dzēst personas datus, ja Klienta un Aģentūras saistības ir izpildītas;

6.7. tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas, vai, kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu;

6.8. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai Latvijā, ja Klients uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;

6.9. tiesības uz datu pārnesamību.

7. SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” nodrošina datu apstrādi un glabāšanu (SIA “Tūrisma aģentūrā Kolumbs”, Elizabetes iela 65 -16, Rīgā, LV-1050). SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs”  garantē Jūsu personas datu drošību un to izmantošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Klientam, veicot aviobiļešu rezervēšanu un aviobiļešu iegādi, interneta vietnē Letasaviobiletes.lv, SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” rīkojas kā attiecīgā Pakalpojuma sniedzēja (tiešā tūrisma pakalpojuma sniedzēja, piemēram, viesnīcas vai gaisa pārvadātāja) aģents. Šādā gadījumā SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” apstrādā personas datus ciktāl tas ir nepieciešams, lai izpildītu Klienta pieprasījumu. Piemēram, kad Klients veic aviobiļetes rezervāciju ar interneta vietnes Letasaviobiletes.lv starpniecību, SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” izmanto personas datus Amadeus rezervēšanas sistēmā, ko SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” lieto, lai nodrošinātu Klientam iespēju veikt aviobiļetes rezervāciju un izpauž šos personas datus gaisa pārvadātājam, lai gaisa pārvadātājs varētu sniegt Klientam gaisa pārvadājumu pakalpojumu. Tādējādi, SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” nosūta Klienta personas datus Pakalpojuma sniedzējiem (gaisa pārvadātājiem, viesnīcām, kredītkaršu maksājuma centriem), kas izpilda Klienta veikto rezervāciju. SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” vērš Klienta uzmanību uz to, ka Pakalpojuma sniedzēji arī var izmantot Klienta personas datus atbilstoši Pakalpojuma sniedzēju privātuma politikām. SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” iesaka Klientam iepazīties ar Pakalpojuma sniedzēja privātuma politiku, kura pakalpojumu Klients iegādājas ar interneta vietnes Letasaviobiletes.lv starpniecību.   

9. Lai nodrošinātu Klienta izvēlēto pakalpojuma izpildi, SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” var rasties nepieciešamība nodot Klienta personas datus Pakalpojuma sniedzējiem, kā rezultātā Klienta personas dati var tikt nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām. SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” apņemas nodrošināt, ka Klienta personas datu nosūtīšana trešā valstī esošajam personas datu saņēmējam – Pakalpojuma sniedzējam, kas nenodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, tiks veikta tikai tad, ja personas datu nosūtīšana ir vajadzīga līguma noslēgšanai starp SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” un Pakalpojuma sniedzēju Klienta interesēs, vai šāda līguma izpildei, pamatojoties uz Regulas 49. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

10. SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs”  glabā dokumentāciju, kas saistīta ar Tūrisma pakalpojuma sniegšanu, ieskaitot tajā ietvertos personas datus, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam dokumentācijas glabāšanas laikam (tas ir 10 gadi no pakalpojuma izpildes dienas).

11. Pēc Tūrisma pakalpojuma izpildes un/ vai pēc Klienta pieprasījuma SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” nekavējoties, pēc Klienta izvēles, ir pienākums dzēst vai atdot atpakaļ Klientam visus personas datus un dzēst esošās kopijas no visām savām sistēmām, ja vien spēkā esošie normatīvie akti nenosaka citu personas datu glabāšanas termiņu.

12.  Ja Tūrisma pakalpojums netika iegādāts Pakalpojuma sniedzēja noteiktajos termiņos (aviobiļetes vai viesnīcas rezervēšana nav notikusi), Klienta personas dati nekavējoties tiek dzēsti no visām SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” sistēmām.

13.  SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” nodrošina atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Klienta personas datu apstrādes atbilstību piemērojamo tiesību aktu prasībām un aizsargātu personas datus pret nejaušu vai pretlikumīgu iznīcināšanu, dzēšanu vai nozaudēšanu, grozīšanu, pārveidošanu, atklāšanu vai piekļuvi, tai skaitā pasākumus pret fiziskas iedarbības radītu apdraudējumu un pasākumus, kurus īsteno ar programmatūras līdzekļiem.

14.  Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, komunikācijā ar Klientu personas identifikācija tiks veikta pēc zemāk norādītajiem kritērijiem. Lai paātrinātu elektronisko un telefonisko apkalpošanu, aicinām Klientu savlaicīgi parūpēties par kontaktinformācijas atjaunošanu.

Komunikācijas veids

Identificēšanas kritēriji

Apkalpošana pa telefonu

Klients - zvanītājs:

-          tālruņa numurs

-          vārds, uzvārds

-          personas kods

-          aviobiļetes rezervēšanas numurs/vai viesnīcas rezervēšanas numurs

-          Galamērķis

-          Ceļošanas datums

Elektroniska apkalpošana

(elektroniskais pasts)

Klients – elektroniskā pasta sūtītājs:

-          e-pasts

-          vārds, uzvārds

-          personas kods

-          aviobiļetes rezervēšanas numurs/vai viesnīcas rezervēšanas numurs

-          Galamērķis

-          Ceļošanas datums

Klientu apkalpošana klātienē

Personu apliecinošs dokuments

Pasta sūtījumi

Klienta vārds, uzvārds, aviobiļetes rezervēšanas numurs un/vai viesnīcas rezervēšanas numurs

15.  Jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem SIA “Tūrisma aģentūra Kolumbs” lūdz sazināties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa pastu, rakstot uz adresi: Elizabetes iela 65 - 16, Rīga, LV-1050.